Nepto.SK
O mne | Foto | Záľuby | Projekty | Médiá | Špeciality | Kontakt       [ Blog ]
 

Žiadosť


Ondrej Jombík, Holíčska 26, 851 01 BratislavaBytový podnik Petržalka
Rajónový dispečing Lúky II.
Holíčska 32
851 01 BratislavaV Bratislave dňa 9.11.1998Vec: Reakcia na vyjadrenie k upozorneniu nájomníkov a žiadosť o opätovné prehodnotenie situácie.Dolupodpísaný Ondrej Jombík by som chcel týmto reagovať na vyjadrenie k upozorneniu nájomníkov Holíčskej ulice číslo 26. Ide o problematiku spoločných nebytových priestorov v uvedenom vchode.

Dňa 4.11.1998 som obdržal neidentifikovateľný dokument, ktorý poukazoval na situáciu okolo už spomínaných nebytových priestorov. Zo slaboviditeľnej pečiatky som usúdil, že pochádza resp. jeho autormi sú pracovníci Rajónového dispečingu Bytového podniku Petržalka Lúky II. Dovoľujem si Vás upozorniť, že list nespĺňa ani tie najslabšie kritériá a z formálnej stránky je absolútne nevyhovujúci. Z fatálnych chýb spomeniem len niekoľko. Chýba hlavička listu, ktorá by informovala o odosielateľovi. Ďalej dokument neobsahuje adresáta. Nečitateľný podpis a neznámy dátum sú tiež faktormi, podľa ktorých by som mohol celý list považovať za bezpredmetný. Neurobím tak, pretože mám enormný záujem o rýchle a účelné vyriešenie celej veci. Do budúcnosti by som Vás chcel požiadať o zrozumiteľnú a bezproblémovú komunikáciu.

Nemôžem však súhlasiť ani s obsahovou stránkou listu, nakoľko sa v nej nachádzajú nepravdivé a zavádzajúce informácie. Dovoľte mi, aby som zopakoval pár viet. V liste sa uvádza: "Chlapci sa zase dostali ku kľúču a miestnosť obsadili. Komunikácia s touto mládežou je veľmi obtiažna, nakoľko absolutne nerešpektujú požiadavky pracovníkov Bytového podniku. Jednajú drzo a arogantne.". Kategoricky odmietam výroky typu "miestnosť obsadili". Uvedený nebytový priestor predsa nie je bojový tábor, aby sa dal obsadiť. Miestnosť slúži každému a každý má právo ju racionálne využívať. Chlapci v tomto smere podnikli ústretové kroky a miestnosť upratali, vyčistili a dali do používania všetkým nájomníkom ako bicykláreň resp. úschovňu bicyklov. Sami pri tom vykonávajú mládežnícku verejnoprospešnú činnosť a roznášajú propagačné materiály. Noviny v priestoroch zaberajú minimum miesta, čiže nikomu neškodia. Je na zamyslenie, že samotný Bytový podnik takéto nenákladné a všestranne užitočné aktivity nepodporuje, práve naopak, snaží sa im čo najradikálnejšie zamedziť.

Stojí za povšimnutie, že pokiaľ uvedená miestnosť bola plná nefunkčného a poškodeného nábytku, konštrukcií, rozobratých kúpeľňových jadier a iných predmetov, ktoré si tam niektorí nájomníci zdá sa, že natrvalo uložili, nebol žiadny problém. Ten nastal vtedy, keď ostatní nájomníci mali snahu využiť priestor pragmaticky a oveľa duchaplnejším spôsobom.
Taktiež nesúhlasím s tým, ako sa uvádza v liste, že chlapci absolútne nerešpektujú požiadavky, jednajú drzo, arogantne a že celková komunikácia s nimi je veľmi obtiažna. Veď doteraz splnili všetky požiadavky, ktoré im boli nastolené. Ak sa vyskytla nejaká problémová komunikácia v súvislosti s pracovníkmi Bytového podniku, tak s najvyššou pravdepodobnosťou nešlo o inkriminovaných synov nájomníkov. Mohlo ísť o osoby, ktoré uvedený vchod neobývajú, ale pravidelne sa v ňom zdržiavajú. O tomto probléme vieme, viac krát sme sa ho pokúšali riešiť, napríklad výmenou zámky, ale bezúspešne. Sami nájomníci nie sú schopní zamykať vchod ani vo večerných a nočných hodinách. Preto by sme privítali snahu Bytového podniku urobiť v tejto veci rázne riešenie, napríklad opravením nefunkčného elektrického vrátnika. Ako sa ďalej uvádza vo Vašom liste, požiadate políciu o večerné obhliadky a kontroly. S touto myšlienkou sa stotožňujem a plne ju podporujem.

Ďalej by som Vás chcel upozorniť na fakt, že informácie, ktoré sa k Vám pravidelne dostávajú, sú systematicky zmanipulované a slúžia predmetu osobnej cielenej diskreditácie a dezinformácie. Domnievam sa, že niekto má enormný záujem o individuálne využívanie týchto priestorov a preto v tomto smere podniká viaceré účelové kroky. Najzávažnejšie sú také, že podáva nepravdivé a zavádzajúce informácie Bytovému podniku. V našom vchode sú totiž aj iné nebytové priestory, ktoré sa už pod spomenuté individuálne využívanie dostali. Určité osoby si z nich urobili vlastné pivnice a používajú ich na súkromné účely. Aj tu by sme uvítali aktivitu Bytového podniku, ktorá by situáciu definitívne vyriešila.

Na základe predložených faktov a skutočností by som Vás chcel požiadať o opätovné posúdenie situácie a vykonanie takých príslušných opatrení, aby bola spokojná väčšina nájomníkov na jednej strane a Bytový podnik na strane druhej. Za skoré a kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.S pozdravom


_____________________
Ondrej Jombík


prevzal:


_____________________
pečiatka a podpis

 
Nepto.SK   v2.3.2.6 0.01s css0 2022-03-08 Copyright © 2001-2024 Platon Group, všetky práva vyhradené.